Privacyverklaring

 

Cache event Twente(rand), gevestigd te Vroomshoop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.cetevent.nl info@cetevent.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cache event Twente(rand) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Foto's gemaakt tijdens alle events georganiseerd door teamCET

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cetevent.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Door deel te nemen aan dit event, of door aanwezig te zijn op het terrein van de locatie waar het CET  plaatsvindt, gaat u akkoord met de regelgeving omtrent privacy en portret recht.

Door aanwezig te zijn geeft u ons toestemming om gefotografeerd of door andere media vastgelegd  te worden. Dit recht behoort aan organisatie van Cache event Twente(rand) of aan diegenen die toestemming hebben gekregen van organisatie Cache event Twente(rand).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cache event Twente(rand) verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Het laten zien van foto’s die wij middels onze eigen fotograaf(en) gemaakt hebben tijdens de evenements georganiseerd door teamCET (gerechtvaardigd belang)

Geautomatiseerde besluitvorming

Cache event Twente(rand) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cache event Twente(rand)) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Cache event Twente(rand) bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > 1 jaar > Personalia > 1 jaar >Adres > 1 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Cache event Twente(rand) verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cache event Twente(rand) gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cache event Twente(rand) en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cetevent.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Cache event Twente(rand) wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cache event Twente(rand) neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@cetevent.nl

 

 

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nlDoor reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.


Privacy declaration

 

 

Cache event Twente(rand), established in vroomshoop, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

 

Contact details:

 

www.cetevent.nl info@cetevent.nl

 

Personal data that we process

Cache event Twente(rand) processes your personal data by using our services and / or by providing this information to us. Below is an overview of the personal data we process:

 

- First and last name

- Sex

- Address data

- Phone number

- Photos taken during all events organized by teamCET

- E-mail address

- Bank account number

Special and / or sensitive personal data that we process

Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we can not check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this consent, please contact us via info@cetevent.nl, then we will delete this information.

 

For what purpose and on what basis we process personal data

Cache event Twente(rand) processes your personal data for the following purposes:

 

- Handling your payment

- You can call or e-mail if necessary to carry out our services

- Inform you about changes to our services and products

- Showing photos that we have taken with our own photographer (s) during the events organized by teamCET (legitimate interest)

Automated decision-making

cet2018 does not make decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for persons. This concerns decisions taken by computer programs or systems, without involving a person (for example, a Cache event Twente(rand) employee).

 

How long we store personal data

 

 

Cache event Twente(rand) does not store your personal data longer than is strictly necessary to realize the goals for which your data is collected. We use the following retention periods for the following (categories) of personal data: (Category) personal data> 6 months> Personal details> 6 months> Address> 6 months

Sharing personal data with third parties

Cache event Twente(rand) provides only to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

 

Cookies, or similar techniques, that we use

Cache event Twente(rand) does not use cookies or similar techniques.

 

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by cet2018 and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we hold to you or another organization mentioned by you in a computer file. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to info@cetevent.nl. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request. Cache event Twente(rand) you also want to point out that you have the possibility to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

How we protect personal data

Cache event Twente(rand) takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you feel that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact our customer service via info@cetevent.nl

 

reCAPTCHA

 

We use the reCAPTCHA service from Google Inc. (Google) to protect data sent via this website. This function checks whether a message is sent by a person, in order to prevent 'spam bots' from automatically sending messages or leaving comments. The IP address of a visitor and possibly also other data are sent to let Google reCAPTCHA work. The content of a message is sent to and processed by Google for this. The IP address is abbreviated and thereby made anonymous in countries that are part of the EU and states that participate in the treaty for the European economic area. In exceptional cases, an IP address is completely passed on to a Google server in the United States and abbreviated there. Google uses this information on behalf of the owner of this website to evaluate your use of this service. The IP address provided by reCAPTCHA will not be merged with other data from Google. Google's data protection rules apply to the collection of this data. More information on Google's privacy policy can be found on this page: https://policies.google.com/privacy?hl=enBy using reCAPTCHA you agree that Google will process information about you in the manner and for the purpose described above .